آموزش و راهنما

حداقل و حداکثر مبلغ تسویه حساب چقدر است؟

حداقل مبلغ برای ثبت درخواست تسویه حساب 5 هزارتومان می باشد. برای درخواستهای پایا سقفی برای برداشت وجود ندارد، اما تسویه های آنی با توجه به محدودیت انتقال وجه شبکه شتاب، تا سقف 500 هزارتومان برای هر تسویه حساب در نظر گرفته شده است.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟