درگاه فعال و مورد تایید می باشد

وبسایت https://wow-online.ir
پذیرنده دانیال غابشی