آموزش و راهنما

چند کیف پول شاپرکی می توانم داشته باشم؟

هر پذیرنده در بیت پی به صورت پیش فرض یک کیف پول دارد. در صورت نیاز می توانید به تعداد مورد نیاز، کیف پول جدید اضافه کنید و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. .

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟