آموزش و راهنما

نحوه مشاهده درآمدهای مربوط به هر کیف پول

به بخش مدیریت کیف پول مراجعه و بر روی گزینه "انتخاب" مقابل کیف پول موردنظرتون کلیک نمایید. نهایتا عملیات را تایید کنید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟