آموزش و راهنما

معرفی حساب بانکی اعضای هیات مدیره(ویژه حساب حقوقی)

در صورتی که می خواهید حساب بانکی یکی از اعضای هیات مدیره را برای انجام تسویه حساب ثبت نمایید می بایست حساب مربوطه طی نامه ای با شرایط زیر تهیه و به بیت پی معرفی گردد. سپس تصویر آن را به info@bitpay.ir ارسال نمایید:
1-ذیل نامه به امضای تمام اعضای هیات مدیره برسد
2- ممهور به مهر شرکت باشد
(نمونه فرمت نامه معرفی حساب از اینجا قابل دانلود است)

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟