آموزش و راهنما

بهترین زمان ثبت درخواست تسویه حساب

شما قادر هستید بین ساعت 00:00 لغایت 22:00 هر روز درخواست تسویه حساب ثبت نمایید. اما با توجه به اینکه درخواستهای تسویه بین ساعت 22:00 الی 24:00 هر روز توسط همکاران امورمالی ما انجام میشود، لذا بهتر است تسویه تون را قبل از ساعت 22:00 و نزدیک به این ساعت ثبت نمایید، در اینصورت حداکثر موجودی قابل برداشت، قبل از ساعت 15:00 اولین روز کاری بعد، تسویه شده و در حسابتون خواهد بود.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟