آموزش و راهنما

آیا ایجاد کیف پول جدید هزینه دارد؟

هزینه ایجاد کیف پول جدید در بیت پی به ازای هر کیف پول ده هزار ریال می باشد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟