آموزش و راهنما

راهنمایی در خصوص "انتخاب درگاه"

هر یک از درگاه ها شرایط خاص خود را دارد و براساس نیاز پذیرنده، قابل انتخاب می باشد. تفاوت درگاهها به شرح زیر می باشد:
1-درگاه واسط: خریدار ابتدا از سایت شما به صفحه ای از بیت پی منتقل و پس از انتخاب درگاه خود از بین درگاههای موجود، به صفحه پرداخت منتقل می شود و خرید را کامل می کند. کارمزد این درگاه نیم درصد تا سقف 5 هزارتومان می باشد.
2-درگاه سامان/ملی/پارسیان: خریدار مستقیما از سایت شما به صفحه پرداخت سامان/ملی/پارسیان منتقل و خرید را انجام می دهد. کارمزد این درگاه یک درصد تا سقف 10 هزارتومان می باشد.
3-درگاه مستقیم هوشمند: دارای مکانیز هوشمندی است که خریدار را مستقیما به درگاهی که بیشترین آپتایم را در بین درگاههای سامان/ملی/پارسیان دارد، هدایت می کند. کارمزد این درگاه یک درصد تا سقف 10 هزارتومان می باشد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟