آموزش و راهنما

به کارت ملی دسترسی ندارم

می توانید تصویر شناسنامه جدید را به جای کارت ملی ارسال کنید. در صورتی که شناسنامه جدید هم ندارید، قبل از ارسال مدارک با پشتیبانی تماس بگیرید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟