آموزش و راهنما

بررسی مدارک چقدر طول می کشد

بعد از ارسال مدارک، درخواست در صف بررسی قرار خواهد گرفت. 

پس از بررسی و رسیدگی به درخواست در صورت تکمیل بودن مدارک، جهت صحت سنجی با شماره تلفن ثابت تماس گرفته شده و نهایتا حساب تجاری خواهد شد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟