آموزش و راهنما

نحوه ارسال کارت ملی مدیرعامل و امضاداران(ویژه حساب حقوقی)

می بایست به یکی از روشهای زیر اقدام نمایید: 

  1. اگر مدیرعامل به تنهایی حق امضاء دارد، می بایست تصویر کارت ملی ایشان در هر دو بخش مدیرعامل و امضاءدار آپلود گردد.
  2. اگر مدیرعامل به همراه یک یا چندنفر از اعضای هیات مدیره حق امضاء دارند، می بایست علاوه بر آپلود تصویر کارت ملی مدیرعامل در هر دو بخش، تصویر کارت ملی سایر امضاداران نیز آپلود گردد.
  3. اگر مدیرعامل حق امضاء ندارد، تصویر کارت ملی ایشان فقط در بخش آپلود مربوط به مدیرعامل بارگذاری گردد و تصویر کارت ملی اعضای هیات مدیره ای که دارای حق امضاء هستند، در بخش امضاءداران آپلود گردد.
جواب سوالتان را پیدا نکردید؟