آموزش و راهنما

آیا بیت پی برای تسویه حساب کارمزد دریافت می نماید؟

بیت پی بابت انجام تسویه حساب، کارمزدی دریافت نمی کند.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟