آموزش و راهنما

چند کیف پول شاپرکی می توان ایجاد کرد؟

هر پذیرنده در بیت پی به صورت پیش فرض یک کیف پول شاپرکی دارد. در صورت نیاز می توانید به تعداد مورد نیاز، کیف پول جدید اضافه کنید و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. البته توجه داشته باشید تا 10 کیف پول به صورت رایگان ایجاد میگردد و از کیف پول 11 به بعد می بایست به ازای ایجاد هر کیف پول، هزار تومان پرداخت نمایید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟