آموزش و راهنما

راهنمایی در خصوص "انتخاب درگاه"

هر یک از درگاه ها شرایط خاص خود را دارد و براساس نیاز پذیرنده، قابل انتخاب می باشد. تفاوت درگاهها به شرح زیر می باشد:
1-درگاه واسط: خریدار ابتدا از سایت شما به صفحه ای از بیت پی منتقل و پس از انتخاب درگاه خود از بین درگاههای موجود، به صفحه پرداخت منتقل می شود و خرید را کامل می کند. کارمزد این درگاه نیم درصد تا سقف 5 هزارتومان می باشد.
2-درگاه ملت: خریدار مستقیما از سایت شما به صفحه پرداخت ملت منتقل و خرید را انجام می دهد. کارمزد این درگاه یک درصد تا سقف 10 هزارتومان می باشد.
3-درگاه مستقیم هوشمند: دارای مکانیز هوشمندی است که خریدار را مستقیما به درگاهی که بیشترین آپتایم را در بین درگاههای موجود دارد، هدایت می کند. کارمزد این درگاه یک درصد تا سقف 10 هزارتومان می باشد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟