آموزش و راهنما

راهنمایی در خصوص انتخاب درگاه

هر یک از درگاه ها شرایط خاص خود را دارد و براساس نیاز پذیرنده، قابل انتخاب می باشد. تفاوت درگاه ها به شرح زیر می باشد: 

  1. درگاه واسط: خریدار ابتدا از سایت شما به صفحه ای از بیت پی منتقل و پس از انتخاب درگاه خود از بین درگاه های موجود، به صفحه پرداخت منتقل می شود و خرید را کامل می کند.
  2. درگاه ملت یا درگاه پاسارگاد: خریدار مستقیما از سایت شما به صفحه پرداخت ملت یا پاسارگاد منتقل و خرید را انجام می دهد.
  3. درگاه مستقیم هوشمند: دارای مکانیز هوشمندی است که خریدار را مستقیما به درگاهی که بیشترین آپتایم را در بین درگاه های موجود دارد، هدایت می کند.
جواب سوالتان را پیدا نکردید؟