آموزش و راهنما

بهترین نوع تسویه حساب

پیشنهاد بیت پی، انتخاب تسویه حساب خودکار است. با انتخاب این گزینه، تمامی موجودی روزانه شما تا ساعت 22:00 تجمیع شده و هر روز به صورت خودکار، درخواست تسویه حساب ثبت میگردد. وجه مربوطه تا قبل از ساعت 15:00 اولین روز کاری بعد، به حساب انتخاب شده واریز میگردد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟